Remote peRISKope

Aνταποκρινόμενη σε αιτήσεις χρηστών για κάλυψη της ανάγκης για Remote Trading στο ΧΠΑ, η εταιρεία ELTRADE προχώρησε στην δημιουργία του Remote peRISKope το οποίο είναι έτοιμο για εγκατάσταση στα μέλη του ΧΠΑ. 

Επιγραμματικά, το Remote peRISKope δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες μέλη του ΧΠΑ να παρέχουν υπηρεσίες Remote Trading στους πελάτες τους.  Είναι ιδανικό εργαλείο για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται:

 • να αυξήσουν τα σημεία μέσα στο δίκτυο τους από τα οποία θα μπορούν να δίνουν εντολές στο ΧΠΑ καθώς επίσης και

 • να δώσουν την δυνατότητα σε επιλεγμένους θεσμικούς ή μεγάλους ιδιώτες πελάτες τους να εισάγουν εντολές απευθείας από το τερματικό τους. 

Το νέο αυτό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποκαταστήματα Τραπεζών, Χρηματιστηριακών και ΑΕΠΕΥ τα οποία μπορούν έτσι να αποκτήσουν ευελιξία στην διενέργεια συναλλαγών στα παράγωγα βοηθώντας στην αύξηση των συναλλαγών της εταιρείας, ή ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία χρηματιστηριακή η οποία με μόνο μία ΑPI σύνδεση με το ΧΠΑ μπορεί να συνδέσει π.χ. 10 brokers της με το ΧΠΑ μέσω του Remote peRISKope.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, έστω μία τράπεζα ή μία χρηματιστηριακή με δύο υποκαταστήματα και δύο θεσμικούς πελάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα παράγωγα.  Με ένα μόνο API peRISKope τερματικό στα γραφεία της για server και από ένα τερματικό στους πελάτες της σαν remote client δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο δίνει την δυνατότητα σε όλα τα τερματικά να εισάγουν real time εντολές στο ΧΠΑ, οι οποίες είτε θα μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα  είτε θα μπαίνουν στο orderbook του μέλους σαν inactive orders και θα ενεργοποιούνται από τον server.  Αυτή η ευκολία στην εισαγωγή εντολών θα βοηθήσει την αύξηση των συναλλαγών από τα υποκαταστήματα, με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη έλεγχο στον βαθμό «ελευθερίας» της εισαγωγής των εντολών από τους remote πελάτες.

Η λύση  που προσφέρεται με το Remote peRISKope χρησιμοποιεί τον ήδη υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισμό χωρίς να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση της εταιρείας-μέλους του ΧΠΑ. Η σύνδεση του remote-χρήστη με το server (αν δεν υπάρχει ήδη κάποιο δίκτυο) μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως μέσω Internet, leased line, modem κλπ. και είναι κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά από την εταιρεία.  To πρόγραμμα εξασφαλίζει πλήρη ασφάλεια στο μέλος τόσο από επιχειρησιακής (περιορισμοί πολλών επιπέδων για τους χρήστες)  όσο και από τεχνικής πλευράς (Authentication χρηστών, κρυπτογράφηση δεδομένων)

Χαρακτηριστικά

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Remote peRISKope είναι τα ακόλουθα:

Remote χρήστης (client)

 • Real time εικόνα της αγοράς με όλα τα analytics (greeks, implied volatilities, θεωρητικές τιμές)

 • Portfolio keeping, transaction log, real time mark to market, daily settlement κλπ.

 • Orderbook keeping, order history

 • Τήρηση πολλών πελατών στην ίδια εγκατάσταση (π.χ. ένα υποκατάστημα με τους 20 πελάτες του, μία Ε.Π.Ε.Υ. με τους 15 πελάτες της, ή μία Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τα 4 αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται) και ξεχωριστό reporting για καθέναν από αυτούς και για όλους μαζί.

 • Έλεγχος «ορθότητας» εντολής (ελέγχεται το margin requirement, ο αριθμός συμβολαίων, η απόκλιση από την τιμή αγοράς) σε κάθε εισαγωγή

 • Reports (παραμετρικά και «έτοιμα»)

 • Πλήρες audit trail, ξεχωριστό ανά ημέρα, με όλες τις ενέργειες του χρήστη

 • Επικοινωνία με τον server (chat mode)

Mέλος Χ.Π.Α.

 • Authentication χρηστών με χρήση κωδικών

 • Αναλυτική εικόνα των χρηστών  που είναι on-line

 • Δυνατότητα αποσύνδεσης χρηστών ανά πάσα στιγμή

 • Ενδεικτικοί περιορισμοί που μπορούν να μπουν σε επίπεδο τελικού πελάτη ανά remote εγκατάσταση:

  • Οι εντολές να μην μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα αλλά να μπαίνουν στο Orderbook του μέλους σαν inactive orders, οπότε και θα ενεργοποιούνται manually από τους dealers με όλους τους περιορισμούς/margins που αυτοί έχουν

  • Real time Margin check, μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά εντολή, μέγιστη απόκλιση τιμής στην εντολή από την τιμή στην αγορά

 • Broadcast μυνημάτων (text) σε όλους ή σε συγκεκριμένους remote clients

 • Audit ενεργειών (ξεχωριστό) των remote clients

Ασφάλεια Συναλλαγών

Εκτός από τα προαναφερθέντα επίπεδα ελέγχου ορθότητας/ εγκυρότητας της κάθε εντολής, η Eltrade σας εγγυάται επικοινωνία τεχνικά ασφαλή, ακόμη και μέσω Internet. 

1) Το Remote peRISKope συνδέεται στο κεντρικό peRISKope με TCP/IP.

2) Η αρχική επικοινωνία γίνεται με κρυπτογράφηση ιδιωτικού/δημόσιου ζευγαριού κλειδιών βασισμένο σε X.509 Certificates. Τα δύο συστήματα ανταλλάσσουν τα X.509 Certificates τους. Το κάθε σύστημα κάνει αντιπαράθεση του X.509 Certificate που παραλαμβάνει με αυτά που είναι αποθηκευμένα στο Certificate Store των Windows. Αν υπάρχει ταύτιση και κανένα από τα Certificates δεν έχει λήξει, τότε η επικοινωνία συνεχίζεται, μια και κάθε σύστημα ξέρει σε ποιο σύστημα μιλάει από την άλλη πλευρά. Αλλιώς η επικοινωνία διακόπτεται.

3) Το κεντρικό peRISKope δημιουργεί ένα τυχαίο "Session Key" μήκους 192 bits, κατάλληλο για κρυπτογράφηση 3DES, και το στέλνει στο Remote peRISKope κωδικοποιημένο με βάση το "Public Key" που έχει λάβει. Το Remote peRISKope είναι το μόνο που μπορεί να το αποκωδικοποιήσει με το "Private Key" του.

4) Από αυτό το σημείο και μετά η επικοινωνία γίνεται με συμμετρική κρυπτογράφηση 3DES, σε Cipher Feedback (CFB) mode και κωδικοποίηση Base64.

5) Επιπλέον ο χρήστης του Remote peRISKope δίνει ένα "Username" και ένα "Password" το οποίο πρέπει να αποδεχτεί το κεντρικό peRISKope.

Με την χρήση των παραπάνω αλγορίθμων κρυπτογραφίας και authentication χρηστών η επικοινωνία είναι τόσο ασφαλής όσο και η τηλεφωνική επαφή με τους πελάτες με το επιπλέον πλεονέκτημα της μη ύπαρξης πιθανών λαθών στην μεταφορά της εντολής.

Επεκτασιμότητα

Η Eltrade υλοποιεί οποιοδήποτε αίτημά σας, όσο πολύπλοκο (επιχειρησιακά ή τεχνικά) είναι, άμεσα και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς (π.χ. real time margin calculation περιλαμβάνοντας τα stock futures) διότι το peRISKope είναι ένα πρόγραμμα 100% κατασκευασμένο από την ίδια.

Τέλος και τα δύο προγράμματα παρέχουν την πλήρη λειτουργικότητα του peRISKope και είναι ανεξάρτητα από DTW, DCW και από την εκκαθάριση του μέλους.

 

Αρχική Σελίδα | Εταιρικό Προφίλ | Προϊόντα | Νέα |Επικοινωνία

2011 ELTRADE S.A.